Türk Konsoloslugu

Evlilik islemleri

Evlenme ehliyeti ve şartları

1 Reşit olmak
2 Mümeyyiz olmak
3 Yakın akraba olmamak
4 Evli olmamak (boşanmış olma durumunda kesinleşmiş mahkeme kararı gerekir)
5 Kadın için kanuni evlenme yasağı bulunmamak
6 Kazai evlenme yasağı bulunmamak
7 Zührevi ve bulaşıcı hastalığı bulunmamak

Müracaat sırasında doldurulması gereken belgeler

a) 4 adet Evlenecek kişilerce imzalanmış „Evlenme Beyannamesi“
b) Nüfus cüzdanının aslı, yabancılar için pasaport, kendi Konsolosluklarının ya da bulunulan ülkenin vatandaşı ise yerel makamlarının düzenleyeceklerı onaylı doğum belgesi (birth certificate/geburtsurkunde)
c) Sağlık raporu (Eşlerden birinin talebi halinde)
d) 4’er adet vesikalık resim
e) Medeni durumlarını gösterir resmi belge
f) Evlenme Ehliyet Belgesi (Certificate of Capacity to Marry). Yabancılar için, yetkili merkezi makamlar veya o devletin mahalli temsilcilikleri tarafından verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan evlenme ehliyet belgesi

Türk Konsoloslugu: Evlilik tescili

İki Türk vatandaşı arasında ise:

a) Nüfus cüzdanları ve pasaportlar
b) Reşit olmayanlar için anne ve baba muvafakatı veya mahkeme kararı
c) Boşanmış kişiler için kesinleşmiş boşanma ilami veya onaylı örneği
d) 4’er adet fotoğraf
e) Eşi ölmüş kişiler için, ölüm belgesi veya onaylı örneği

Türk ile yabancı uyruklu arasında ise:

a) Nüfus cüzdanı ve pasaport
b) Yabancının kimlik belgesi ve doğum kağıdı
c) Boşanmış kişiler için kesinleşmiş boşanma ilami veya eşi ölmüşse ölüm belgesi veya onaylı örneği
d) Türk vatandaşının üç adet fotoğrafı

Evlilik tescili konusunda genel bilgiler

Evlililik tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerle Konsolosluk şubesine şahsen müracaat yeterli olacaktir. Nikah akdinin icra edildiği gün Başkonsoloslukca düzenlenen Uluslararası Aile Cüzdanı çiftlere verilir.“ Bağlı bulunulan nüfus müdürlüğünden nüfus kayıt örneği alındığında, şahsın adına yeni nüfus cüzdanı Konsolosluk şubesince düzenlenecektir. İşlemler yaklaşık iki ay sürmektedir. Nüfus cüzdanı şahsen alınabileceği gibi, adrese posta ile de gönderilebilir. (Bu belgeler evlenme müracaatı sırasında istenilmektedir. Tescil işleminin evlilik akdinin tamamlanmasından sonra yapılması gerektiğinden, sadece Yabancı Makamlar tarafından düzenlenmiş bir evlenme belgesi ve evlenen kişilere ait eksiksiz kimlik bilgileri bu işlem için yeterlidir.

Türkiye’ye girişi vizeye tabi olan ve Türk vatandaşı bir erkekle evli bulunan yabancı bir kadına, yurda girişi yasaklanmış veya istizana bağlı şahıslardan olmamak kaydıyla, tabiyeti ve taşıdığı seyahat belgesi ne olursa olsun, gerekli giriş vizesi re’sen Konsolosluk şubelerinden verilir. Uzun süreli oturma için, ilgilinin vizesinde kayıtlı kalış süresi içinde ikamet ettiği ilin valiliğine (Emniyet Müdürlüğü-Yabancılar şubesi) müracaat ederek iki (2) yıl süreli ikamet izin belgesi alması gerekir.

Türkiye’ye girişi vizeye tabi olmayanlar için uzun süreli kalış için aynı işlem sözkonusudur.

Türk vatandaşı bir kadınla evli yabancı erkeğin (tabiyeti veya taşıdığı seyahat belgesinin cinsinden bağımsız olarak), Avrupa Birliği üyesi ülkeler vatandaşlarının, ABD, Avusturalya, Avusturya, Finlandiya, İsveç, isviçre, İzlanda, Japonya, Kanada ve Norveç vatandaşlarının Türkiye’deki ikamet izinleri, Türk yabancılar mevzuatının genel hükümleri çerçevesinde ve uygun görülecek sürelerle, toplam beş (5) yıla kadar, İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla ilgili valiliklerce verilir. Verilecek ikamet amaçlı vizeleri istizana tabidir.

1587 sayılı Nüfus Kanununun TI23.maddesi uyarınca, Türk vatandaşlarının evliliklerini bir ay içerisinde Türkiye’de kayıtlı bulundukları nüfus müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir. Yurt dışında evlenen Türk vatandaşları bu işlemi ancak bağlı bulundukları Başkonsolosluklar veya Konsolosluk şubeleri aracılığıyla yaptırabilir.

Türk Konsoloslugu: Yabancıların Türkiye’de evlenmesi

Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler.

Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk makamları önünde de evlenebilirler.

Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek, bu yönetmeliğin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır.

Evlenme ehliyet belgesinin getirtilmesi konusunda evlendirme memurları yabancı devlet Başkonsoloslukları ile doğrudan yazışma yapabilecekleri gibi, Genel Müdürlük aracılığıyla da bu belgeleri getirtebilirler. Vatansız veya vatandaşlık durumu düzgün olmayanların evlenmesi:

Vatansız veya mültecilerle, vatandaşlık durumu muntazam olmayan yabancıların müracaatları evlendirme memurları tarafından kabul edilir.

Bunların evlenme manilerinin bulunup bulunmadığı, Türkiye’de nüfus kaydı tutuluyorsa Genel Müdürlükten verilecek evlenme ehliyet belgesi ile, henüz nüfus kaydı tesis edilmemiş ise emniyet makamlarınca tutulan dosyalardaki bilgilere göre bu makamlarca verilecek belge ile tesbit edilir.

Türk Konsoloslugu: Evlenme işlemleri için önemli notlar

Kanunlarımıza göre boşanan kadınlar, boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren 300 gün geçmeden yeniden evlenemezler. „İddet müddeti“ denilen bu zamanı doldurmadan evlenmek isteyenler, bu bekleme süresini Türkiye’den bir mahkemeye başvurarak kaldırtabilirler. Kanunlarımıza göre, erkek ve kızlar 18 yaşını doldurduklarında reşit sayılırlar. Erkekler 17, kızlar 15 yaşını bitirince, anne-baba izniyle evlenebilirler. Erkek 15 yaşından büyük, 17 yaşından küçük, kız 14 yaşından büyük, 15 yaşından küçük ise ancak mahkeme kararı ile evlenebilir.

Konsolosluklarda, sadece iki Türk vatandaşı evlenebilir. Evleneceklerden birinin yabancı uyruklu veya çifte uyruklu olması halinde, evlenme Alman makamında yapılır. Evlenme aktinden sonra, evlenme belgesinin bir adet aslının, en geç bir ay içinde konsolosluğa gönderilmesi lazımdır. Evlenme başvurusu evleneceklerden birinin çifte tabiyetli olması halinde sadece Türk vatandaşı olanın bağlı olduğu Başkonsolosluğa yapılır. Her iki tarafın çifte uyruklu olması halinde evlenme bildirimi erkeğin bağlı olduğu Başkonsolosluğa yapılır. Bir ay içinde bildirilmeyen evliliklerde, geç bildirmekten dolayı ceza alınmaktadır. (Ceza miktarı 1997 yılı için : 6,13 EUR)

Ölüm ve Tereke islemleri

– Alman Nüfus idaresinden alınacak ölüm ilmuhaberi, (Sterbeurkunde)
– Hastaneden veya cenazenin bulunduğu yerden alınacak ölüm belgesi (Todesbescheinigung/Leichenschauschein)
– Ölümü tesbit eden doktordan ölüm sebebini gösterir doktor raporu
– Cenaze nakli için cenaze nakil izni, (Leichenpass)
– Ölene ait pasaport ve nüfus cüzdanı

Dogum ve Nüfus kayit islemleri

Çocuğun nüfusa kaydı sırasında istenilen belgeler- Babanın ve annenin nüfus cüzdanı,
– Çocuğun doğum belgesinin aslı (Geburtsurkunde),
– Evlenme cüzdanı,
– Anne ve babanın pasaportları,
– 2 adet fotoğraf.

Çocuk annenin pasaportuna kaydedilecek ise babasının, babasının pasaportuna kaydedilecek ise annesinin, şahsen başvurması gerekmektedir. (Yeni doğan çocuğun konsolosluğa getirilmesine gerek yoktur).

Yeni doğan çocuğun bir ay içinde Başkonsolosluğa kaydının yaptırılması gerekmektedir. Bir ayı geçen doğum kayıtlarından gecikme cezası alınır. (2000 yılı için 3 DM) Evlilik tarihinden önce veya evlendikten sonra 300 günü doldurmadan meydana gelen doğumlarda, anne ve babanın birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.

Doğum belgesi evlilik dışı (unehelich) yazılmış ise önce Nüfus Müdürlüğünden (Standesamt) düzeltilmesi gerekir.
Boşanmayı müteakip 300 gün geçmeden doğan çocuk, evlilik içinde doğmuş sayılır ve kadının boşandığı kocasının soyadı ile nüfusa kayıt yapılır.

Kadının boşandığı kocası çocuğu reddetmek için mahkemeye başvurması gerekmektedir.

Babalığın tanınması işlemi yapılırken anne ve babanın birlikte müracaatı gerekmektedir.

Türk Konsoloslugu: Nüfus cüzdanı yenileme 15 yaşından büyükler:

– Nüfus cüzdanı,
– Pasaport,
– 4 adet fotoğraf ile şahsen başvurulması gerekmektedir.

15 yaşından küçüklerin müracaatını anne veya baba yapabilir ancak, 15-18 yaş arasındaki çocukların da bizzat Başkonsolosluğumuza gelmeleri gerekmektedir. İlk müracaatta ikametgah belgesi (Anmeldung) gerekmektedir.

Türk Konsoloslugu: Kaybolan nüfus cüzdanı için müracaat:

– Aileden bir kişiye ait nüfus cüzdanı,
– Pasaport (pasaportun da kaybolması veya olmaması halinde, fotoğraflı bir başka belge ve pasaport kayıp belgesi),
– 3 adet fotoğraf ile şahsen başvurulması gerekmektedir.

Askerlik islemleri: Bedelli, Uzatma, Erteleme

Askerlik Uzatma: Askere karar aldırma

– Askere karar aldırmak, son yoklamayı yaptırmak veya askerlik müsaade belgesi almak olarak adlandırılan bu işlemler Konsolosluk aracılığı ile yapılır. Bu işlem için gerekli belgeler:
– Konsolosluktan alınacak 4 adet Son Yoklama Formlarının doldurulması
– İki doktora muayene olunarak „Son yoklama Formları“ nın doktorlar tarafından imza ve kaşe ile onaylanması
– 4 resim, Üniversiteyi Türkiye’de bitirenler için;
– Nüfus Cüzdanının 4 adet fotokopisi (arkalı, önlü)
– Diploma veya çıkış belgesinin 4 adet fotokopisi Üniversiteyi yurtdışında bitirenler için;
– Yukarıdaki 1, 2, ve 3. maddelere ek olarak;
– 4. YÖK Denklik Belgesinin 4 adet fotokopisi
– Diplomanın Tercümesinin 4 adet örneği

Askerlik Uzatma: Savunma ve bakaya

– Bakaya kalan kişinin savunması
– T.C. Pasaportu ve nüfus cüzdanı asılları
– Bunlara ek olarak eğer kişi vermek istiyorsa öğrenci belgesi, hastalık raporu gibi ek belgeler
– Yukarıdaki belgeler Askerlik Şubesine yollanır. Mahkemeden Beraat Kararı gelirse kararın aslı ve imzalamasi için „alındı belgesi“ kişiye gönderilir.

Askerlik Uzatma ve Askerlik Erteleme Islemleri

– 38 yaş sonuna kadar her iki yılda bir yenilenmek suretiyle askerlik ertelemesi yapılır.
– Ilk kez Erteleme
– Askerlik çağına girenler ile (19 yaşına giren erkek vatandaşlar) askerlik çağı geçmiş olmakla birlikte yurt dışında ikamet eden ve çalışan yükümlüler ilk kez yaptırmak için şahsen Başkonsolosluğa müracaat ederek, aşağıdaki belgeleri ibraz etmelidirler.

– İlk kez askerlik ertelemesi yaptıracak olan yükümlülerin, ibraz edecekleri belgeler ve erteleme esasları aşağıdadır:
– Nüfus ve pasaport cüzdanları
– Arbeitsbescheinigung (isçilik Durum Belgesi)’nin aslı, işverenler için, bağlı bulunduklari IHK veya Ordnungsamt’dan alacaklari belgenin aslı (Bescheinigung)
– Arbeitserlaubnis (Çalisma Izin Belgesi)’nin asli ve bir fotokopisi. Pasaportlarında Aufenthaltsberechtigung bulunanların Arbeitserlaubnis ibraz etmelerine gerek yoktur. İşverenler bu belge yerine Gewerbe (ruhsat)’nin aslı ve bir fotokopisini ibraz edeceklerdir.
– Pasaportun Türk ve Federal Alman makamlarınca işlem görmüş tüm sayfalarının birer adet fotokopisi
– 3 adet fotoğraf,
– Daha önce erteleme yaptırmış, ancak askerlik yapmak üzere başvuruda bulunmamış olanların askerlikleri, her defasında sürenin bitiminden itibaren yenilenmek şartıyla 38 yaş sonuna kadar ertelenebilir.
– Pasaport cüzdanında kayıtlı oturma izninin (Aufenthaltserlaubnis veya Aufenthaltsberechtigung) bir adet fotokopisi.
– Arbeitsbescheinigung (İşçilik Durum Belgesi)’nin aslı, işverenler için bağlı bulundukları IHK veya Ordnungsamt’dan alacakları belge (Bescheinigung)’un aslı.
– Arbeitserlaubnis (Çalışma İzin Belgesi)’nin aslı ve bir fotokopisi. Pasaportlarında Aufenthaltsberechtigung bulunanların Arbeitserlaubnis ibraz etmelerine gerek yoktur. İşverenler bu belge yerine Gewerbe’nin aslı ve bir fotokopisini ibraz edeceklerdir.

– 2,55 EUR‘ lik posta pulu,
– Nüfus Cüzdanının ön ve arka sayfalarının fotokopisi.

Askerlik Bilgileri: Müteaddit ertemeler

– Oturma veya calışma izin süresi biten ya da iptal edilenlerin erteleme hakkı ortadan kalkar.
– Ögrenci statüsündeki yükümlüler erteleme için ibraz edecekleri belgeler hakkında Başkonsoloslukların Eğitim Ataşeliklerinden bilgi edinebilirler.

Bedelli Askerlik

1. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak en az üç yıl süre ile yabancı bir ülkede işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek veya sanatı icra ederek çalışmak ve bu statülerini, yükümlülüklerini tamamlayıncaya kadar kaybetmemiş olmak.
2. Bir hizmet akdine dayanarak yabancı bayraklı gemilerde en az üç yıl süre ile gemi adamı olarak çalışmış olmak
3. Başvurularını en geç 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar yapmış olmak
4. 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Aralık’ta başlayan bir aylık temel eğitim dönemlerinden seçilecek celp dönemi için en az altı ay öncesinden başvurmak

21 Mayıs 1992 tarih ve 3802 sayılı Dövizle Askerlik Yasası’ndan yararlanmak isteyen yükümlülerin şahsen müracaat ederek ibraz edecekleri belgeler ile ilgili açıklayıcı bilgiler aşağıda sunulmuştur:

– Nüfus Cüzdanı ve Pasaport
– Arbeitsbescheinigung (İsçilik Durum Belgesi)’nin aslı ve bir fotokopisi, işverenler için, bağlı bulundukları IHK veya Ordnungsamt’dan alacakları belge (Bescheinigung)’un aslı ve bir fotokopisi.
– Arbeitserlaubnis (Çalışma İzin Belgesi)’nin aslı ve iki fotokopisi. Pasaportlarında Aufenthaltsberechtigung bulunanların Arbeitserlaubnis ibraz etmelerine gerek yoktur. İşverenler bu belge yerine Gewerbe’nin aslı ve iki fotokopisini ibraz edeceklerdir.

– Geçerli Aufenthaltserlaubnis (Aufenthaltsberechtigung) sayfalarının ikişer adet fotokopisi.
– 31 Mayıs 1992 tarihinden önce yurt dışına çıkan yükümlülerin geçmise yönelik olarak en az bir yıl, bu tarihten sonra gelenlerin ise en az üç yıl süre ile oturma ve çalışma izni hamili olduklarını ve fiilen çalıştıklarını belgelemeleri gerekmektedir.
– İşsizlik sigortası alanların sigorta aldıkları tarihler yukarıdaki süreye dahil edilir. İşsizlik sigortası alındığını gösteren belge (Bewilligungsbescheid) Arbeitsbescheinigung yerine kabul edilir.
– 3 adet fotoğraf,
– Ödenecek toplam bedel 5.112 EUR olup, bu miktarın dörtte biri, 1.278 EUR, ilk başvuruda Başkonsolosluktan temin edilecek makbuz ve formla ödenir, kalan borç 1.278 EUR‘ lik 3 eşit taksit halinde yükümlülerce belirlenecek yıllarda ve 38 yaş sonuna kadar tamamlanır.
– Eğitim süresi bir ay olup, 13-15 Mart, 13-15 Haziran, 13-15 Eylül ve 13-15 Aralık dönemlerinde yapılmaktadır.
– Son Yoklama Sağlık Muayene Belgesi (Başkonsolosluklardan temin edilir)
– Başvuru için gerekli belgelerin askerlik yapmak istenilen dönemden en az 6 ay önce Başkonsolosluğa teslimi gerekir.
– Sağlığı askerlik yapmaya elverişli olmayan yükümlüler, durumlarını başvurudan önce bildireceklerdir. Bu yükümlülerin muayeneden önce para ödememeleri tavsiye edilir.
– Askerlik çağına girdikten sonra yaşını küçültenlerin, başvurularında bu durumlarını bildirmeleri gerekir.
– Aynı zamanda bulunduğu yabancı ülkenin vatandaşı olanlardan ayrıca çalışma ve oturma belgesi talep edilmez.
– Erteleme veya dövizle askerlik imkanlarından yararlanan yükümlüler bir takvim yılında 6 aydan fazla Türkiye’de kalmaları halinde, bu haklarını kaybederler.
– Döviz ödeme yükümlülüğü ve fiili hizmet yükümlülüğünden herhangi birini yerine getirmeden Türkiye’ye kesin dönüş yapanlar dövizle askerlik hakkını kaybederler.

Pasaport uzatma: Fiyatlari, Ücreti, Belgeler

Pasaport uzatma icin ne lazim?

a) Nüfus cüzdanı,
b) Eski pasaport cüzdanı,
c) Askerlik çağında olanlar için terhis veya tecil belgesi,
d) 2 adet fotoğraf,
e) „isçi kaydı“ istendiği takdirde Çalışma Müsaadesi (Arbeitserlaubnis) ve son aylık veya çalışma belgesi

Pasaport uzatma – 18 yaşından küçüklere bağımsız pasaport tanzimi:

a) Ana ve babanın pasaport ve nüfus cüzdanları
b) Çocuğun nüfus cüzdanı veya yeni doğanlar için nüfus cüzdanı henüz çıkmamış ise „Geburtsurkunde“
c) Anne ve babanın her ikisinin de Başkonsolosluğa bizzat gelerek beraberce imzalayacakları muvafakatname

Anne veya babanın biri Başkonsolosluğa gelemiyor ise, bulundukları yer noterinde veya diğer bir Türk Başkonsolosluğunda ya da Türkiye’de tanzim ettirecekleri muvafakatname

Adına müstakil pasaport tanzim edilmesi istenen çocuk refakatte kayıtlı ise, pasaportunun refakat hanesinde kayıtlı olan ebeveynin şahsen Başkonsolosluğa gelmesi gerekmektedir.

Pasaport Uzatma – Çocuklar için yapılması gereken işlemler

a) Çocuğun Nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı çıkmamış çocukların doğum belgeleri. (Geburtsurkunde)
b) Annenin pasaport cüzdanına kayıt talep edildiği takdirde babanın, babanın pasaportuna kayıt halinde, annenin nüfus veya pasaport cüzdanıyla bizzat Başkonsolosluğa gelerek imzalayacağı belge
c) 18 yaşından küçük çocuklar, refakat hanesine kaydedildiklerinde 6 yaşında iseler ebeveyninin pasaport süresi kadar harç alınır. 6 yaşından küçük çocuklar, refakat hanesine kaydedilirken harca tabi değildirler.

Dikkat !

18 yaşından küçüklerin ebeveynlerinden birine ait pasaport cüzdanının refakat hanesine kaydedilmesi için Başkonsolosluğa gelmelerine gerek yoktur. Bunlardan okula gidenler için okul belgesi (Schulbescheinigung) getirilmesi yeterlidir.

Kayip Pasaport uzatma icin gerekli evraklar ve uzatma icin gerekli belgeler

a) Kaybolan pasaport cüzdanına ilişkin bilgiler,
b) Yabancılar Polisinden alınacak „Verlustbescheinigung“,
c) 4 adet fotoğraf Nüfus hüviyet cüzdanı Şahsın bizzat başvurusu gereklidir.

Önemli

Kayıptan dolayı yeni pasaport işlemi, her talebe göre ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Yeni pasaport gerektiğinde müracaat sahibinin kayıtlı bulunduğu il valiliğinden sorularak alınacak olumlu cevaba göre düzenlenebilir. Bunun da süresi iki ile üç ay arasında değişmektedir.

Pasaport uzatma ücreti almanya ve ücretleri

Başkonsolosluklarda pasaport cüzdanı süresi uzatma (temdit) işlemleri posta ile de yapılmaktadır. Pasaport cüzdanlarını posta ile temdit ettirmek isteyen vatandaşların aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

1. Pasaport cüzdanı, süresi dolmadan en az bir ay önce Başkonsolosluğa gönderilmeli ve gerekli harç, Başkonsolosluğun posta hesabına havale edilmelidir. Gecikme durumunda Alman makamları nezdinde güçlüklerle karşılaşabileceği unutulmamalıdır..

2. Pasaport cüzdanının postalandığı zarfın içerisine kesinlikle para veya pul konulmamalı ve pasaportlar taahhütlü olarak gönderilmelidir.

3. 1996 yılı için pasaport cüzdanı temdit harçları aşağıda gösterilmektedir.

Süre 6 ay Harç 9,20 EUR Süre 1 yıl Harç 12,78 EUR Süre 2 yıl Harç 21,47 EUR Süre 3 yıl Harç 30,16 EUR Süre 4-5 yıl Harç 42,43 EUR

Pasaport cüzdanının refakat hanesine kayıtlı bulunan ve temdit işlemi yapıldığı gün 7 yaşını tamamlamış olan her çocuk ayrı harca tabidir. Yedi yaşından küçük çocuklar ise harçtan muaftır.

4. 1-3 adet pasaport cüzdanı için 5,11 EUR posta ücreti ilave ettikten sonra hesaplanan toplam harç tutari, Başkonsolosluğun hesabına havale edilmelidir.

Örnegin (pasaport uzatma fiyatlari): Pasaport cüzdanında biri 7 yaşından büyük, diğeri 2 yaşında, iki çocuk kayıtlı bulunan vatandaşımız, pasaport cüzdanını 5 yıl temdit ettirmek isterse 42,43 EUR + 42,43 EUR + 5,11 EUR = 89,97 EUR. havale etmesi gerekir.)

Tereddüt edilen durumlarda ve özellikle 19-38 yaş grubundaki erkek vatandaşların, askerlik durumlari ile ilgili konular yönünden pasaport cüzdanlarını postalamadan önce, bağlı bulundukları Başkonsolosluğu telefonla arayarak, posta ile pasaport cüzdanı temditi konusunda bilgi almaları tavsiye olunur.

Aşağıdaki dilekçe formunu kesip tam ve okunaklı şekilde doldurduktan sonra, pasaport cüzdanınızla birlikte Başkonsolosluğa postalayınız. Temdit işlemi gerekli harcın Başkonsolosluk hesabına girdiği gün esas alınarak yapılacaktır.